Labar Laminovací souprava Lamino 001

Neohodnoceno
231 Kč
Objednáno

Detailní informace

Detailní popis produktu

Dvousložková polyesterová laminovací souprava pro drobné opravy. Souprava se používá na opravu děr nebo prasklin v plechových nebo laminátových materiálech jako např. prorezivělých míst na automobilových karosériích, člunech nebo kempingových přívěsech. Skelná tkanina nasáklá polyesterovou pryskyřicí vytvoří pevný podklad pro nanášení dalších vrsev tmelů při opravě.Souprava se nesmí používat na opravy míst, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou.Aplikace: Opravované místo je nutné zbavit rzi, starých nátěrů, dokonale odmastit, případně zdrsnit brusným papírem.                                   - sklolaminát - brusným papírem P40 - železo, pozinkovaný plech - brusným papírem P60Při opravě se vystřihne vhodný kus skelné tkaniny, na opravované místo se štětcem nanese připravená směs pryskyřice s tvrdidlem a přiloží se skelná tkanina. Tkanina se poté také napustí připravenou směsí. Pokud je třeba, položí se více vrstev tkaniny.Tužení: Pryskyřice se tuží tvrdidlem (PE-iniciátor, dibenzoylperoxid, červená pasta v tubě) v hmotnostním poměru:- 100 dílů pryskyřice  :  2 dílům tvrdidla  - doporučený poměr pro teplotu 20°CDoba zpracovatelnosti: Směs při teplotě 20°C a poměru tužení 100:2 je nutné zpracovat do 8-10 minut po smíchání s tvrdidlem. Při teplotách nižších než 20°C (minimálně 17°C) se doba zpracovatelnosti prodlužuje, při teplotách vyšších se zkracuje. Úpravou poměru tužení lze zčásti eliminovat vliv teploty na dobu zpracovatelnosti. Poměr tužení:- nejméně 100 : 1 - prodlouží dobu zpracovatelnosti - nejvíce 100 : 3 - zkrátí dobu zpracovatelnostiBroušení: Přípravek je při 20°C a poměru tužení 100:2 brousitelný za 40 minut. Broušení za sucha se provádí brusným papírem P80 až P180. Vrchní nátěry: Při 20°C je povrch vytvrzený po 40 minutách. Zkrácení tohoto času lze dosáhnout přisušením v sušicím boxu při teplotě cca. 60°C. Opravu místa lze dokončit tmely, případně extra jemným tmelem, kterým se do jemna zarovnají okraje, popřípadě použít stříkací tmel nebo plnič. Na konečnou úpravu je možné použít všechny běžné nátěrové systémy. Vytvrzená pryskyřice odolává běžným vypalovacím teplotám 80-110°C. Čištění pomůcek: Znečistěné části pomůcek lze očistit ředidlem pro polyesterové nátěrové hmoty B6000 nebo nitroředidlem C6000. Očistit lze pouze dosud nevytvrzenou pryskyřici.Skladování a balení: Při skladování a dopravě je třeba zajistit teplotu +5 až +25°C a vyvarovat se přímého slunečního záření. Lhůta zachování jakosti a užitných vlastností je 12 měsíců. Parametry:Doba zpracování: 8-10 minutBrousitelný za: 40 minutBarva: transparentníOznačení nebezpečnosti: Může způsobit požár nebo výbuch - silný oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte/skladujte odděleně od nečistot, rzi, chemikálií, zvláště koncentrovaných alkálií a konvertovaných kyselin a urychlovačů (např. solí, těžkých kovů a aminů). Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály: s peroxidovými urychlovači nebo redukčními činidly. Zamezte vdechování par/aerosolů. Po manipulaci důkladně omyjte, zejména kontaminovaná místa. Při použití tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle-obličejový štít. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. V případě požáru: K hašení použijte pěnu, oxid uhličitý, suchý prášek nebo vodní mlhu. V případě vělkého požáru a velkého množství: Vykliďte prostor kvůli nebezpečí výbuchu, haste z dostatečné vzdálenosti. Při styku s oděvem: Kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a oděv odložte. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechejte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: