UHU power čiré 45ml

Neohodnoceno
84 Kč
Objednáno

Detailní informace

Detailní popis produktu

- Transparentní.
- Extra rychlý a extra silný.
- Lze aplikovat na jeden (mokré lepení) nebo oba lepené materiály (kontaktní lepení).
- Lze použít pod vodou (lepení měkčeného PVC - záplaty apod.).

Univerzální čiré lepidlo nové generace s vysokou pevností vyvinuté pro lepení všech lepených materiálů. Toto polyuretanové lepidlo představuje díky svým vlastnostem a oblastem použití revoluční změnu ve způsobu lepení, technologii a výsledcích. Odolává horké vodě, čisticím prostředkům, zředěným zásadám, kyselinám, alkoholu a teplotám od -30 °C do +70 °C.

ROZSAH POUŽITÍ:
Spolehlivě spojuje všechny materiály s výjimečnou pevností. Zvláště vhodné pro lepení a opravy dřeva, tvrzených a měkčených plastů (vynikající pro opravy a lepení plastové obuvi, bazénových vložek, nafukovacích matrací atd.), keramiky, skla, kovů, kůže, gumy, textilu, plsti, korku, lepenky atd. Měkké plasty, jako je vinyl, lze lepit i pod vodou. Není vhodné pro lepení polystyrenu, PP, PE, teflonu a silikonu.

NÁVOD K POUŽITÍ:
Lepené díly musí být čisté, suché a odmaštěné.

Pokud je alespoň jeden povrch porézní, stačí nanést lepidlo na jeden povrch, materiály slepit a nechat vytvrdnout až do vytvrzení lepidla - 24 hodin.

KONTAKTNÍ LEPIDLO: Pokud jsou oba lepené materiály neporézní, naneste lepidlo na oba povrchy lepeného materiálu. Na vytvrzení nechte 10 až 25 minut. Všechna rozpouštědla se musí odpařit! U velmi porézních materiálů můžete proces lepení několikrát opakovat - kůže, pěna apod. Poté krátce a pevně přitlačte k sobě. Po slepení není možná žádná korekce.

DŮLEŽITÉ:
Lepidlo a lepené části musí mít pokojovou teplotu (+20 °C). Skvrny: k jejich odstranění použijte aceton. Skladujte v tomto blistru v chladném prostředí bez mrazu.

x
x

Signální slovo: NEBEZPEČÍ


H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování par.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.
EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže..

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: