STRÁNKY JSOU VE VÝSTAVBĚ, PROSÍM BUĎTE TRPĚLIVÍ. ZA CHVÍLI SI BUDETE MOCI ZBOŽÍ OBJEDNAT NAPŘÍMO

Hydroxid sodný - pomocník pro ucpané odpady 0.5 kg

Neohodnoceno
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

hydroxid sodný v podobě bílých pevných granulí je vysoce účinným pomocníkem na ucpané odpady rozpouští organické usazeniny může být korozivní pro kovy způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí používejte ochranné rukavice/oděv a ochranné brýle/obličejový štít nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly po manipulaci důkladně omyjte vodou a mýdlem uchovávejte mimo dosah dětí uchovávejte pouze v původním obalu skladujte uzamčené odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů vlastnosti: rozpouští organické usazeniny v sifonech a výlevkách slouží jako odmašťovadlo strojů v rozpuštěném stavu odstraňuje staré nátěry hydroxid sodný je velmi silná žíravina, proto dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obale! aplikace a parametry: Do výlevky nebo sifonu odpadu umyvadla, vany, WC, kanálku v podlaze se nasype 5 - 10 lžic (50 - 100 g) čističe odpadů, zalije 0,5 l horké vody a nechá se asi 20 - 30 minut působit. Poté se propláchne teplou vodou.   Při styku s kůží (nebo s vlasy). Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při expozici nebo necítíte-li se dobře volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při požití vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: